Avís Legal

Avís Legal

Titular de la web i de l’aplicació: Carlos Moreno

Carlos Moreno, NIF:  45542722P. Adreça postal: C/ Miramar s/n, 17320, Tossa de Mar, Girona.  Telèfon: 972 48 70 92. Correu electrònic: contacto@psicologiagirona.es

La utilització del lloc web està subjecta a les següents condicions d’ús. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d’accedir a la web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva, aquestes condicions.

1.Condicions d’ús

1.1 Las pàgines de Clínica Girona poden ser visitades lliurement pels usuaris a excepció d’aquelles que estiguin incloses en àrees tancades o de subscripció.

1.2 L’usuari es compromet a utilitzar les pàgines de Clínica Girona de conformitat amb la llei espanyola, la reglamentació europea, el present Avís legal, les condicions particulars de certs serveis i la resta d’avisos, reglaments d’ús i instruccions que s’hagin posat en el seu coneixement, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic.

1.3 Aquest lloc web té com a objectiu principal informar al públic, en general, dels serveis i prestacions sanitàries del centre. Clínica Girona declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d’aquesta pàgina o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l’actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través d’aquesta pàgina web així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.

1.4 L’accés a aquest material no pretén constituir ni implica cap relació de confiança o professional entre CLÍNICA GIRONA i l’usuari de la web.

1.5 El contingut d’aquestes pàgines web està subjecte a allò que es disposa a la normativa vigent espanyola reguladora de la Propietat Intel·lectual i, per tant, no podrà ser reproduït, modificat, distribuït, comunicat públicament ni emmagatzemat sense autorització prèvia de Clínica Girona.

1.6 L’ús indegut del contingut d’aquest lloc web podrà ser considerat una infracció a les normes reguladores del copyright. Els usuaris han d’abstenir-se d’obtenir o d’intentar obtenir els continguts de la web de Clínica Girona utilitzant mitjans o procediments diferents dels que siguin posats a disposició o siguin indicats per aquest efecte en las pàgines web on es trobin els mateixos.

1.7 Els enllaços o links que contenen el lloc web poden conduir l’usuari a altres llocs, pàgines web i / o aplicacions gestionats per tercers, sobre els quals CLÍNICA GIRONA no exerceix cap tipus de control. La CLÍNICA GIRONA no respon ni del contingut ni de l’estat d’aquests llocs, pàgines web i aplicacions, i l’accés a les mateixes a través del lloc web o de l’aplicació tampoc implica que CLÍNICA GIRONA recomani o aprovi el seu contingut.

2.Protecció de Dades

2.1 Clínica Girona, Responsable del Tractament, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, endavant RGPD, l’informa que el tractament de qualsevol dada facilitada al centre a través del correu electrònic o formularis,  només serà utilitzada per acomplir la finalitat i els objectius per les quals ha estat facilitada. Clínica Girona tractarà aquestes d’acord amb les exigències legals, prenent les mesures de seguretat corresponents per garantir la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb el que s’estableix a la LOPD, i la resta de legislació aplicable. Clínica Girona està adherida al Codi Tipus de la Unió Catalana d’Hospitals (UCH), amb el registre CT151, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

2.2 L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Clínica Girona el dret a excloure dels serveis registrats a tot aquell usuari que hagi facilitat dades falses, sense prejudici de la resta d’accions legals.

2.3 En virtut del que disposa l’article 22 de la LSSI, la CLÍNICA GIRONA podrà utilitzar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (“cookies”) en equips terminals dels destinataris, a condició que els mateixos hagin donat el seu consentiment després que se’ls hagi facilitat informació clara i completa sobre la seva utilització. Els usuaris podran obtenir tota la informació sobre la finalitat de la instal·lació de les cookies i els usos que es donarà a les mateixes en la Política de cookies de CLÍNICA GIRONA. Això no impedeix el possible emmagatzematge o accés d’índole tècnica per tal d’efectuar la transmissió d’una comunicació per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que sigui estrictament necessari, per a la prestació d’un servei de la societat de la informació expressament sol·licitat pel destinatari.

2.4 Quan se li sol·licitin dades personals per a la prestació de serveis, s’informarà a l’usuari del caràcter necessari de les que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació d’aquests serveis.

2.5 Per la seva part vostè té la facultat d’exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades a c/Joan Maragall 26 (17002-Girona) o per email a protecciodades@clinicagirona.cat; en qualsevol cas la sol·licitud haurà d’indicar el nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document d’identitat o passaport i indicació del dret que s’exerceix. Així mateix se l’informa del seu dret a, en cas de no estar d’acord amb el tractament realitzat per la nostra Entitat o considerar vulnerats els seus drets, presentar una reclamació en tot moment davant l’Autoritat de control corresponent.

3. Limitació de Responsabilitat

3.1 Aquest lloc web té com a objectiu principal informar al públic en general dels serveis sanitaris, localització i activitats de Clínica Girona, i per això els continguts del mateix són de caràcter informatiu i purament orientatius, per tant no han de ser considerats com assessorament legal o mèdic.

3.2 Clínica Girona declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d’aquesta pàgina o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l’actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través d’aquesta pàgina web així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.

3.3 Tampoc pot fer-se responsable a Clínica Girona de cap tipus de dany directament o indirectament relacionat amb l’ús i/o contingut dels enllaços inclosos en aquesta pàgina. La inclusió d’un enllaç en aquesta pàgina no pot ser considerat una recomanació de Clínica Girona als visitants, la decisió d’utilitzar l’enllaç queda subjecte a la voluntat d’aquests últims.

3.4 En tot cas, i sota cap circumstància, la informació directa o indirectament accessible a través d’aquesta pàgina no pot ser considerada un consell mèdic o prescripció facultativa, declinant Clínica Girona tota responsabilitat per qualsevol tipus de conseqüències directament o indirectament relacionades amb les accions o omissions que pugui dur a terme el visitant en funció de la interpretació d’aquestes informacions.

3.5 La informació continguda en aquest web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualització. En conseqüència, Clínica Girona no es responsabilitza dels errors continguts, ni pels danys o perjudicis derivats del seu ús. Clínica Girona no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

3.6 Clínica Girona es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense prèvia notificació.